Duurzame Biomassa

Het groene Warmtenet in Ede wordt o.a. gestookt op lokaal en regionaal afkomstige resthout-stromen; duurzame biomassa. Immers; ‘Snoeien doet groeien (en gloeien!)’

Er is behoefte om CO2 uitstoot van fossiele bronnen per direct te verminderen. Alternatieven zoals zonne-, wind- en waterenergie technologisch (nog) niet in staat om continu aan de bestaande vraag te voldoen. Houtige biomassa biedt daarvoor een duurzame oplossing omdat het kan worden geoogst, opgeslagen en ingezet wanneer dat nodig is. Duurzame biomassa is CO2-neutraal en continu leverbaar.

Afkomst van onze biomassa :

1) 80%  komt uit Ede en omliggende gemeenten:
50% hiervan is knip -en snoeihout uit de tuinen van particulieren (via ACV).
50% hiervan komt uit Edes bos- en landschaps- en agrarisch groenbeheer.
(De precieze verdeling kan varieren; bij een groeizaam voorjaar kan het aandeel vanuit de ACV oplopen tot 80%).

Nb. Er wordt vanuit de gemeentelijke bossen alleen prunusoogst verkregen, in principe geen resthout van andere aard. Een steeds groter wordend aandeel van het door de gemeente Ede aangeleverde houtige restmateriaal is afkomstig uit openbaar groenbeheer, o.a. door stedelijke aanpassingen en agrarisch groenbeheer zoals het knotten van wilgen.

2) 20%  is regionaal afkomstig binnenlands resthout
De precieze verdeling bos-, landschaps-, knip- en snoei- en agrarisch groenonderhoud in het (even duurzame) regionale deel varieert.


Duurzaamheid
Onze biomassa is duurzaam om verschillende redenen. In het kort: allereerst is de biomassa hernieuwbaar en klimaatneutraal. Dit is het geval wanneer de oogst van hout, de bijgroei niet overstijgt. Dit is, in onze regio, in Nederland en zelfs in Europa, niet het geval. Ook met biodiversiteit en hoogwaardiger inzet van goed hout (cascadering) wordt rekening gehouden. Er zijn daarnaast voldoende duurzame resthoutstromen beschikbaar. Bij verantwoord snoeien komt er zelfs meer groen voor terug!

Nb. ‘Duurzaamheid’  en ‘zelfvoorzienendheid binnen de gemeentegrenzen’ zijn twee aparte begrippen; ook resthoutsnippers uit de regio kwalificeren als duurzaam.

Klimaatplantsoenen

Rondom (maar vooral in) de stad willen we Klimaatplantsoenen realiseren. Klimaatplantsoen heeft een aantal voordelen ten opzichte van reguliere grasstroken. Het ‘ophalen’ van gesnoeid Klimaatplantsoen kost minder geld dan het maaien van gras. Tijdens het groeien leggen Klimaatplantsoenen extra CO2 vast en wordt extra fijnstof afgevangen.  ‘Ede’ wordt hierdoor groener; meer natuur wordt in de stad gebracht. Ook zal het aanleggen van klimaatplantsoen tot gevolg hebben dat het minder heet is in de zomer (hittestress) en levert het een positieve bijdrage aan waterbeheersing (minder overstromende riolen en blank staande straten door langdurige regenval).

Klimaatplantsoenen kunnen de waarde van onroerend goed in de nabije omgeving verhogen en bevorderen de biodiversiteit; denk aan de, van klimaatplantsoen profiterende, (solitaire) bij en haar belang voor de voedselketen.

Klimaatplantsoenen kunnen hiernaast functioneren als natuurlijke afscherming tussen woonwijk en verkeer en/of industrie. Ten slotte worden klimaatplantsoenen benut als gebruiksnatuur; de snippers afkomstig van het maaisel worden nuttig ingezet t.b.v. duurzame warmte in (in dit geval) Ede.

Alles weten over biomassa?
Lees hier onze Brochure ‘Duurzame Biomassa’.