Vragen over bedrijfsvoering en financiering

Maakt Warmtebedrijf Ede winst?

Warmtebedrijf Ede is een particuliere organisatie. Voor de continuïteit van het bedrijf is winst maken nodig. Wij zijn een bedrijf dat vrij recent is gestart en we hebben grote investeringen gedaan en zullen die ook de komende jaren blijven doen.

Op dit moment is er geen sprake van winst, wel van een positief rendement op de investeringen en we hebben een gezonde bedrijfsvoering. Eventuele winst die wordt gemaakt, zal de komende jaren direct opnieuw geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet in Ede. De ACM controleert of een warmtebedrijf teveel winst maakt. Zij mogen ingrijpen als een warmteleverancier te veel winst maakt. Zij kunnen verder onderzoeken of een warmteleverancier misbruik maakt van zijn machtspositie. En of zijn tarieven onredelijk hoog zijn.

Meer informatie: https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven

Hoeveel subsidie krijgt Warmtebedrijf Ede?

Voor de drie duurzame energie installaties in Ede is een rijkssubsidie ter stimulering van duurzame energieproductie (SDE+) beschikbaar. Er is een maximaal bedrag dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie betaald kán worden.

Echter, in de Warmtewet is bepaald dat de verstrekking van SDE+-subsidie samenhangt met de gasprijs: hoe hoger de gasprijs hoe lager de subsidie. De redenering is dat alle warmtebedrijven profiteren van een hoge gasprijs met de hoge ACM-maximumtarieven en dus alle kosten kunnen doorberekenen aan de consument. Momenteel is de gasprijs zó hoog dat warmtebedrijven geen SDE+-subsidie meer krijgen, terwijl Warmtebedrijf Ede ervoor gekozen heeft om deze hoge tarieven niet volledig aan onze klanten door te berekenen.

Wist je dat:
– De SDE+ subsidie door de regering in het leven is geroepen om het aandeel duurzame energieproductie in Nederland te vergroten?

– Deze subsidie pas verstrekt wordt op het moment dat er daadwerkelijk duurzaam geproduceerd wordt? Dus als alle kosten om deze duurzame energie te kunnen produceren reeds door Warmtebedrijf Ede gemaakt zijn.

– De verstrekte subsidiebedragen maximumbedragen zijn? De subsidie wordt namelijk op basis van de productie van duurzame energie verstrekt. Minder productie is minder subsidie. Hierbij levert Warmtebedrijf Ede warmte netjes op basis van de vraag. Op het moment dat de warmtevraag in de zomer lager ligt, zetten we een deel van onze duurzame energie installaties uit.

– De subsidie voor een groot deel wordt geïnvesteerd in de (kostbare) aanleg van de toekomstbestendige collectieve warmte-infrastructuur (het warmtenet) in de bodem van Ede?
Kenmerkend aan een warmtenet is dat er de eerste 10-15 jaar vooral geïnvesteerd wordt; de terugverdientijd ligt in de toekomst. Een ander gedeelte van de subsidie wordt gebruikt voor het uitwerken en doorvoeren van diverse innovaties op het slimme groene warmtenet in Ede?

– De hoogte van de subsidie samenhangt met de Nederlandse energieprijzen? Als de maximum ACMprijzen hoog liggen, en Warmtebedrijf Ede dus meer geld mag vragen voor de warmte die zij levert, gaat de subsidie omlaag (of stopt deze zelfs helemaal) . Ongeacht of Warmtebedrijf Ede daadwerkelijk hogere tarieven rekent of niet.

– De overheid duidelijke spelregels heeft waarbij zij frequent toetsen of een bedrijf niet ‘teveel’ subsidie ontvangt?

– De installaties van Bio-energie de Vallei bovendien gaan behoren tot de schoonste bio-energie installaties in de wereld. Provincie Gelderland en de gemeente Ede dragen financieel bij aan dit project. Het project wordt positief voorgedragen voor een incidentele subsidie van 1,7 miljoen . Het project Schoner dan Fossiel vermindert de uitstoot van totaalstof en stikstof uit de installaties met maar liefst 70 procent volgens de provincie. ,,Door dit project verbetert ook de luchtkwaliteit in de gemeente Ede. Mede hierom draagt de gemeente 300.000 euro bij aan dit project. Hiermee wordt ook voldaan aan het Schone Luchtakkoord.” Lees meer: https://warmtebedrijfede.nl/provinciale-steun-voor-verduurzaming-bio-energie-installaties-ede/


Zijn jullie een monopolist?

Technisch bezien niet; in Ede liggen nog twee andere warmtenetten. Wel is het zo dat een lokaal warmtenet vaak in beheer is van één eigenaar. Vaak is dit een gemeente, in Ede is dit het private bedrijf Warmtebedrijf Ede, dat investeert, aanlegt en levert.

Warmtebedrijf Ede heeft geen consessiegebieden (zoals bijv. Vattenfal in Kernhem A wel heeft). Bij ons sluit iedereen aan op basis van vrije keuze. (zie voor meer uitleg de FAQ over vrije keuze).

Op specifiek het warmtenet van Warmtebedrijf Ede is dus één partij actief die zorgt voor realisatie en beheer van de duurzame bronnen, de aanleg en uitbreiding van het warmtenet én de warmtelevering en service richting zakelijke en particuliere klanten. Klanten kunnen (zonder te verhuizen) niet overstappen op een andere warmte-leverancier. De Nederlandse Warmtewet biedt daarom consumentenbescherming; warmteleveranciers zijn door de ACM o.a. gehouden aan maximum-tarieven en maximum-rendementen.

Overstappen op een andere leverancier van gas&licht kan u als particulier, vanwege de landelijke grootte van het gas en elektrciteitsnet, een kostenvoordeel opleveren. Eén warmteleverancier op één lokaal warmtenet kan optimaal efficiënt werken; dit is in het voordeel van de klant. Als er echter verschillende afzonderlijke partijen zouden opereren op één lokaal warmtenetwerk, dan zullen naar alle waarschijnlijkheid de uiteenlopende belangen zorgen voor een zekere inefficiëntie in de uitvoering. In praktijk zal dit dan geen kostenvoordeel met zich mee te brengen (al wordt dit wel vaak gedacht), maar zullen meerdere aanbieders op een lokaal warmtenetwerk leiden tot hogere (consumenten)prijzen.

Hoe zit het met aandeelhouders en investeringsfondsen?

Warmtebedrijf Ede is onderdeel van platform Energie voor Elkaar, dat ook een belang heeft in ons bedrijf. Dat is een platform voor zeer groene en duurzame warmtenetten, waarbinnen alle kennis, kunde en financiering gebundeld wordt voor de individuele warmtebedrijven. Het is dus géén beursgenoteerd bedrijf met investeringsmaatschappijen en groepen aandeelhouders.

De markt gereguleerd door de ACM (Autoriteit Consument & Markt), met een maximum hoeveelheid winst die een warmtebedrijf mag maken. Het is dus geen markt waar exorbitante marges gerekend kunnen worden. Lees hier meer over hoe een klein bedrijf groter wordt.

Werken bij Warmtebedrijf Ede

Zijn er vacatures bij Warmtebedrijf Ede?

Zeker! We zoeken altijd collega’s om ons te helpen de energietransitie te versnellen!
Onze vacatures lopen via platform Energie voor Elkaar: https://energievoorelkaar.nu/werken-bij/.