Reactie Warmtebedrijf Ede op haalbaarheidsstudie studenten i.o.v. SME

Hieronder leest u de reactie van Warmtebedrijf Ede op de haalbaarheidsstudie in opdracht van de Stichting Milieuwerkgroepen Ede: “Bio-energie als duurzame oplossing voor het bereiken van de energiedoelstellingen in gemeente Ede”

In dit onderzoek wordt door de studenten aangegeven hoeveel biomassa er in de gemeente Ede ontstaat en hoe daarmee de biomassabehoefte van Warmtebedrijf Ede in de toekomst afgedekt kan worden.

Er is volgens het onderzoek – duurzaam geoogst – bijna 25,000 ton houtige biomassa per jaar uit de bossen beschikbaar in Ede. We willen allereerst opmerken dat de Nederlandse Wet Natuurbescherming ervoor zorgt dat de Nederlandse bossen uitsluitend, en bij wet duurzaam geoogst worden. Evengoed is de genoemde hoeveelheid meer dan momenteel nodig is.

Op dit moment wordt een derde bio-energie installatie in Ede gerealiseerd. Bij het in bedrijf nemen hiervan is straks ruim 43.000 ton nodig; op dat moment kan Warmtebedrijf Ede nog steeds meer dan de helft van de houtige biomassa, (volgens de hoeveelheden genoemd in het onderzoek), uit de eigen gemeente halen.

De praktijk is echter als volgt:

  • De verdeling van biomassastromen zoals deze nu benut worden: 80% van lokale en 20% van regionale afkomst.
  • Van de 80% lokale snippers, is 35% knip- en snoeimateriaal van inwoners van Ede en omliggende gemeenten.
  • De resterende 45% betreft resthoutstromen afkomstig uit bos- en landschapsbeheer.
  • Let wel: Vanuit de gemeentelijke bossen wordt alleen prunusoogst verkregen, geen resthout van andere aard.
  • Een steeds groter wordend aandeel is afkomstig uit groenbeheer o.a. door stedelijke aanpassingen.

Geen sprake van tekorten
Er zijn geen tekorten aan houtige biomassa. De groene warmtevoorziening is opgezet als een regionaal initiatief; Warmtebedrijf Ede/ MPD Groene Energie haalt haar duurzame biomassa dus uit de gehele regio. Er moet voor gewaakt worden om ‘duurzaamheid’ gelijk te stellen aan ‘zelfvoorzienendheid binnen de gemeentegrenzen’, hetgeen wel het uitgangspunt is van dit haalbaarheidsonderzoek. Er is – ruim binnen de grenzen van het duurzame – sprake van een overschot aan biomassasnippers, zowel in het aanbod beschikbaar voor Warmtebedrijf Ede, als in de zin dat Nederland haar inlandse houtige biomassa momenteel zelfs exporteert.

Alle duurzame maatregelen zijn nodig
Warmtebedrijf Ede onderzoekt diverse invoedbronnen op het warmtenet, zoals ultradiepe en ondiepe geothermie, restwarmtelevering door derde partijen en de inzet van laagwaardige biomassa als riet en blad. Deze innovaties zijn ingegeven vanuit onze doelstelling het warmtenet in Ede steeds verder te verduurzamen; niet vanwege vermeende tekorten aan houtige biomassastromen.

Onze bedrijfsfilosofie is immers dat de energietransitie overal uit een locatie-specifieke mix van duurzame maatregelen zou moeten bestaan. De toepassing van alle mogelijke duurzame maatregelen, denk aan; wind, zon, warmtepompen, geothermie, restwarmte, (laagwaardige) biomassa etc., is noodzakelijk voor een succesvolle transitie.

Duurzaam
M.b.t. duurzaamheid is het groene warmtenet in Ede in 2017 d.m.v. een officiële Kwaliteitsverklaring van bureau CRG-gecertificeerd. Bij ranking van alle gecertificeerde warmtenetten in Nederland is het Edese warmtenet door de behaalde score (85% minder CO2-uitstoot per aansluiting op haar secundaire net), het meest duurzame warmtenet van Nederland gebleken.

Een meer klimaatbestendig en biodivers landschap
In Nederland hebben alle partijen die actief zijn in bos en hout in 2016 met elkaar afgesproken om de oogst van hout uit het bos te verhogen. Dit ‘Actieplan Bos en Hout’ is in ontvangst genomen door de regering; hierin wordt gesproken van 20.000 ha energiebossen, wat neerkomt op 200.000 ton ds extra biomassa.
(Bron: http://edepot.wur.nl/394083).

In Nederland wordt namelijk maar de helft van wat er bijgroeit geoogst, waardoor ons bos steeds ouder wordt. Goed onderhoud van bos is kostbaar, maar belangrijk. Om het bos klimaatbestendig te houden, voor de biodiversiteit, en voor de lokale economie. Ook het onderhouden van houtwallen, bosschages e.d. gaat (financieel) makkelijker als er goede toepassingen zijn voor de houtresiduen. Nu is die toepassing er vaak niet, en is er veel achterstallig onderhoud. Warmtebedrijf Ede is blij dat zij, door een toepassing te bieden voor de landschaps- en bosbouwresiduen in de regio, meewerkt aan mooie bossen en een aantrekkelijk landschap.

Bijlage: Formele reactie MPD Groene Energie