Tarieven 2020

Wat betaalt u voor groene warmte (prijspeil 2020):

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) stelt ieder jaar de maximum-warmtetarieven vast. De tarieven van Warmtebedrijf Ede stijgen voor het ‘ Warmteverbruik per GigaJoule’ niet mee met de maximale tariefstijging. Daarnaast is er door Warmtebedrijf Ede voor 2020 voor gekozen om op de jaarafrekening een eenmalige korting van €50 per huishouden toe te passen.

Omdat er in Ede tevens koude wordt geleverd, staan hiervoor in de laatste kolom de koude-tarieven weergegeven. Als u geen koudeleveringscontract met ons heeft, dan kunt u deze tarieven als ‘niet van toepassing’ beschouwen.

https://www.acm.nl/nl/warmtetarieven

Uw verbruik is afhankelijk van een aantal zaken

Naast woningtype, grootte en leeftijd van de woning spelen andere zaken een rol; denk aan uw stookgedrag, de gezinssamenstelling, het weer en hoe (vaak) u ventileert. Gaat u uw woning zelf bouwen, dan neemt u wellicht ook al bouwwarmte af. Het verbruik ligt het eerste jaar bij nieuwbouw hoger in verband met het droogstoken van de woning.

ARCHIEF
Tarieven 2019