Hoeveel subsidie krijgt Warmtebedrijf Ede?

Warmtebedrijf Ede krijgt wel eens vragen over de subsidie die zij ontvangt. Hieronder vertellen we je in het kort hoe de SDE+ subsidie in Ede werkt.

Voor de drie duurzame energie installaties in Ede is bijna 125 miljoen euro subsidiegeld beschikbaar. Het gaat om rijkssubsidie ter stimulering van duurzame energieproductie (SDE+). De 125 miljoen euro is het maximale bedrag dat in totaal tijdens de looptijd van projecten aan subsidie betaald kán worden.

Wist je dat:

 • De SDE+ subsidie door de regering in het leven is geroepen om het aandeel duurzame energieproductie in Nederland te vergroten?

 • Deze subsidie pas verstrekt wordt op het moment dat er daadwerkelijk duurzaam geproduceerd wordt?
  Dus als alle kosten om deze duurzame energie te kunnen produceren reeds door Warmtebedrijf Ede gemaakt zijn.

 • De verstrekte subsidiebedragen maximumbedragen zijn?
  De subsidie wordt namelijk op basis van de productie van duurzame energie verstrekt. Minder productie is minder subsidie. Hierbij levert Warmtebedrijf Ede warmte netjes op basis van de vraag. Op het moment dat de warmtevraag in de zomer lager ligt, zetten we een deel van onze duurzame energie installaties uit.


 • De subsidie voor een groot deel wordt geïnvesteerd in de (kostbare) aanleg van de toekomstbestendige collectieve warmte-infrastructuur (het warmtenet) in de bodem van Ede?
  Kenmerkend aan een warmtenet is dat er de eerste 10-15 jaar vooral geïnvesteerd wordt; de terugverdientijd ligt in de toekomst.


 • Een ander gedeelte van de subsidie wordt gebruikt voor het uitwerken en doorvoeren van diverse innovaties op het slimme groene warmtenet in Ede?
  Hier lees je binnenkort meer over.


 • De hoogte van de subsidie samenhangt met de Nederlandse energieprijzen?
  Als de prijzen hoog liggen, en Warmtebedrijf Ede dus meer geld ontvangt voor de warmte die zij levert, ontvangt Warmtebedrijf Ede navenant minder overheidssubsidie.


 • De overheid duidelijke spelregels heeft waarbij zij frequent toetsen of een bedrijf niet ‘teveel’ subsidie ontvangt?