Wat is de herkomst van jullie biomassa?


Onze biomassa bestaat uit lokale en regionale reststromen. Wij gebruiken in de Edese duuurzame energie installaties geen pellets of goed hout uit boomstammen, maar snoeihout uit tuinen en openbaar groen en reststromen van tak- en tophout.

De precieze percentages verschillen per seizoen en zelfs per jaar; bijvoorbeeld door de verplaatsing van wegwerkzaamheden waarbij resthout vrijkomt. Maar algemeen is te stellen dat er >90% uit een straal van 50 km komt (dus lokaal Ede + regionaal tot 50 km).

Het resterende gedeelte komt uit de straal van 150 km. Voor dit laatste geldt dat het altijd Better Biomass gecertificeerd is. Warmtebedrijf Ede streeft ernaar om in 2020 al haar biomassa Better Biomass gecertificeerd te krijgen:

NTA 8080 / Better Biomass

Een belangrijk maatschappelijk aandachtspunt bij de inzet van biomassa voor energiedoeleinden is dat de biomassa aantoonbaar duurzaam is. In Nederland is hiervoor het toetsingskader door duurzame biomassa opgesteld. Aan de hand van ’Better Biomass’ / NTA 8080 is een certificatiesysteem ontwikkeld, waarmee organisaties (aanbieders en afnemers) een instrument hebben om aan te tonen en te toetsen dat de biomassa aan de duurzaamheidseisen voldoet. De NTA 8080 sluit ook aan bij de Europese normen. Better Biomass / NTA 8080 wordt beheerd door NEN, het Nederlands Normalisatie-instituut. De duurzaamheid van biomassa wordt beoordeeld aan de hand van de volgende criteria:

  • Herkomst en traceerbaarheid
  • Massabalans
  • Reductie van broeikasgasemissies
  • Concurrentie met voedsel en/of andere lokale toepassingen
  • Biodiversiteit en Milieu
  • Welvaart en Welzijn

Procentuele verdeling soorten biomassa

Ca. 70% – 90% is snoeihout uit tuinen en openbaar groenonderhoud en ca.  10% – 30% (afhankelijk van het seizoen en afwijkingen voorbehouden) betreft tak- en tophout-reststromen afkomstig uit bosbeheer. Bosbeheerders zorgen er d.m.v. ‘cascadering’ voor dat de mooie stamdelen voor hoogwaardiger toepassingen gebruikt worden (planken / meubels). Ook hebben zij vanuit de Wet Natuurbescherming een herplantplicht en zorgen zij ervoor dat er voldoende dood hout op de bosbodem blijft liggen om verschraling tegen te gaan.