Vragen tarieven 2022

Waarom een prijsstijging?
Wij hebben de warmtetarieven zo laag mogelijk gehouden. Onze vaste tarieven zijn niet gestegen ten opzichte van 2021. Onze GJ tarieven wel, omdat de inkoopprijzen zijn gestegen en de SDE subsidie is verminderd. De overheid compenseert afnemers van aardgas en warmte via de energiebelasting.  Klanten die minder dan de gemiddelde 25 GJ per jaar gebruiken, zullen na de overheidscompensatie via de energiebelasting zelfs minder hoeven te betalen dan in 2021. Als we de warmtetarieven vergelijken met de kosten van aardgas, kunnen we in 2022 vaststellen dat warmte het meest prijsgunstige alternatief is.

Voor de prijsstijging van onze warmte zijn er dus 2 redenen:

  1. De SDE+ subsidie is verminderd
    Het produceren van groene warmte is duurder dan aardgas. Om de omslag naar duurzame energie mogelijk te maken, heeft de overheid SDE+ subsidie toegekend. Omdat de Autoriteit Consument & Markt (ACM) op basis van de hoge aardgasprijzen, voor 2022 hogere maximum-warmtetarieven heeft vastgesteld, houdt de overheid er rekening mee dat een warmtebedrijf deze maximumtarieven volledig aan de klanten doorberekent. Als gevolg hiervan heeft de overheid de SDE+ subsidie verminderd.
  1. De inkoopkosten zijn gestegen
    De hogere energieprijzen zijn één van de redenen voor een stijging van de inkoopkosten. Een stijging van de inkoopkosten betekent een hogere kostprijs van onze warmte.

Als de aardgastarieven gedurende 2022 stijgen of dalen, wijzigen jullie tarieven dan ook tussentijds?
Dat is een mogelijkheid; als dit het geval is ontvangen klanten hiervan een maand van tevoren bericht.

Blijven de energieprijzen verder stijgen?
Daar kunnen we geen uitspraken over doen, omdat we dat niet kunnen voorspellen. De prijzen voor energie zijn afhankelijk van verschillende factoren. Als het een strenge winter wordt en we meer energie nodig hebben, zullen de aardgasprijzen verder stijgen. Ook de beschikbare hoeveelheid aardgas vanuit Rusland speelt een belangrijke rol in de hoogte van energieprijzen. Als er minder gas beschikbaar is, kunnen de prijzen verder stijgen.

De ACM heeft een maximumtarief vastgesteld, maar jullie hoeven de prijzen toch niet te verhogen?
De maximumprijzen die ACM heeft bepaald, houden wij niet aan. Onze prijsstijging blijft beperkt. We hebben wel te maken met gestegen kosten van bedrijfsvoering, salariskosten, energiekosten en vermindering van subsidie voor de productie van de warmte. Daarom is het wel nodig onze tarieven aan te passen, zodat we continuïteit van levering kunnen garanderen. De ACM bepaalt de maximum tarieven die we mogen vragen, en controleert daarnaast of onze winst niet te hoog wordt.

Zijn jullie monopolist?
Nee, in Ede zijn nog twee andere warmtenetten. Wel is het zo dat een lokaal warmtenet vaak in beheer is van één eigenaar. Vaak is dit een gemeente, in Ede is dit het private bedrijf Warmtebedrijf Ede, dat investeert, aanlegt en levert.

Warmtebedrijf Ede heeft geen consessiegebieden (zoals bijv. Vattenfal in Kernhem A wel heeft). Bij ons sluit iedereen aan op basis van vrije keuze. (zie voor meer uitleg de FAQ over vrije keuze hieronder).

Op specifiek het warmtenet van Warmtebedrijf Ede is dus één partij actief die zorgt voor realisatie en beheer van de duurzame bronnen, de aanleg en uitbreiding van het warmtenet én de warmtelevering en service richting zakelijke en particuliere klanten. Klanten kunnen (zonder te verhuizen) niet overstappen op een andere warmte-leverancier, maar kunnen de warmte (doorgaans) wel opzeggen. De Nederlandse Warmtewet biedt  consumentenbescherming; warmteleveranciers zijn door de ACM o.a. gehouden aan maximum-tarieven en maximum-rendementen.

Toelichting: Het overstappen op een andere leverancier van gas&licht kan u als particulier, vanwege de landelijke grootte van het gas en elektrciteitsnet, een kostenvoordeel opleveren. Eén warmteleverancier op één lokaal warmtenet kan optimaal efficiënt werken; dit is in het voordeel van de klant. Als er echter verschillende afzonderlijke partijen zouden opereren op één lokaal warmtenetwerk, dan zullen naar alle waarschijnlijkheid de uiteenlopende belangen zorgen voor een zekere inefficiëntie in de uitvoering. In praktijk zal dit geen kostenvoordeel met zich meebrengen (al wordt dit wel vaak gedacht), maar zullen meerdere aanbieders op een lokaal warmtenetwerk leiden tot hogere (consumenten)prijzen.

Heb ik vrije keuze tot aansluiten?
Of u zelf (al dan niet) kiest voor groene warmte in uw woning, is afhankelijk van uw situatie. Bent u huurder, dan kiest de verhuurder (al dan niet) voor groene warmte. Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf of stemt u binnen de VvE. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u nader informeren.

Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame bronnen. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor groene warmte, kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een groene warmte-aansluiting opgeleverd; opzeggen daarna is (doorgaans) mogelijk.

Ik kan dus niet wisselen van warmteleverancier. Hoe weet ik dat er geen misbruik gemaakt wordt van de situatie?
De gedachte is dat doordat consumenten kunnen wisselen, de marktpartijen altijd het meest gunstige aanbod aan de consument zullen willen doen en dat daardoor de prijzen laag blijven.

Er zit wel een schaduwkant aan deze redenering. De afgelopen maanden hebben we gezien dat een aantal prijsvechters failliet zijn gegaan. Consumenten werden geconfronteerd met een stijging van de kosten van honderden euro’s per maand. De lage prijzen bleken te laag om continuïteit te garanderen.

Om ervoor te zorgen dat warmteleveranciers geen misbruik maken van hun positie, controleert de ACM de markt.  De ACM stelt maximum prijzen vast en ze controleren of warmteleverancier niet teveel winst maken. Op deze manier is de consument er ook zeker van dat ze een prijs betalen die niet te hoog is. Door de hoge energietarieven is warmte het goedkoopste alternatief, in vergelijking met een nieuw af te sluiten contract voor aardgas of elektriciteit.

Hoe verhouden jullie tarieven zich ten opzichte van andere warmteleveranciers?
Onze tarieven zijn bepaald op basis van de kosten die wij moeten maken om warmte te kunnen leveren. Deze kosten verschillen per warmteleverancier waardoor er ook verschillen in tarieven ontstaan. Alle leveranciers publiceren hun tarieven op hun website, zodat een prijsvergelijking eenvoudig te maken is.

Ik wil besparen op mijn warmtekosten, wat kan ik doen?
We denken graag mee om toch te besparen in de kosten. Kijk voor handige bespaartips eens op www.iedereendoetwat.nl,  www.milieucentraal.nl  of www.ede-natuurlijk.nl. Isolatiemaatregelen worden vaak gesubsidieerd, waardoor het aantrekkelijk kan zijn deze maatregelen nu te nemen.

Wat betekent de overheidsmaatregel voor mijn energierekening?
Door de stijgende energieprijzen heeft de overheid ervoor gekozen om alle huishoudens in Nederland een extra vergoeding te geven. De extra vergoeding voor warmte (en gas) bedraagt € 265,- voor het jaar 2022 (€ 22,- per maand). De vergoeding wordt gegeven als korting op de energiebelasting op de elektriciteitsrekening, bovenop de al bestaande belastingkorting van € 560,- die vorig jaar ook al gold. Deze vergoeding ontvangt u daardoor terug via een lagere elektriciteitsrekening en dus niet via onze warmterekening.

Voor mensen met een laag inkomen zijn nog aanvullende mogelijkheden voor een financiële compensatie. Deze compensatie loopt via uw gemeente.

Klopt mijn voorschotbedrag nog?
Controleer bij het eerstvolgende verbruikskostenoverzicht of uw huidige voorschotbedrag past bij uw verwachting over het eventueel bijbetalen of ontvangen bij de jaarafrekening. U kunt ervoor kiezen om het voorschotbedrag aan de aangepaste tarieven aan te laten passen. U kunt daarmee een bijbetaling bij de jaarafrekening  voorkomen. Als u uw voorschot wilt aanpassen, kunt u ons via deze link een mail sturen en aangeven dat u uw voorschot wilt aanpassen. Het formulier vindt u op de website. Wij passen het voorschot dan voor u aan en u ontvangt van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging daarvan.

Als u in januari, februari of maart een jaarafrekening ontvangt, hoeft u niets te doen. Bij de jaarafrekening wordt het voorschotbedrag aangepast aan uw gemiddeld verbruik en aan de nieuwe tarieven.  

Hoe stelt de ACM de tarieven vast?
De ACM gebruikt daarvoor een vaste rekenmethode, die complex is. Ze maken daarvoor gebruik van de tarieven voor aardgas die de 10 grootste gasleveranciers per 1 januari 2022 gemiddeld rekenen, voor een standaard product met de looptijd van een jaar. Omdat de prijs die wij per 1 januari berekenen veel lager is dan het ACM tarief, kunnen we constateren dat onze duurzame warmte aanzienlijk goedkoper is dan het gebruik van aardgas.

Meer info:

https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/hoe-stelt-acm-warmtetarieven-vast

Kan ik mijn tarief vastzetten?
We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de tarieven meerdere jaren vast te zetten.

Maakt Warmtebedrijf Ede winst?
Warmtebedrijf Ede is een private onderneming. Voor de continuïteit van het bedrijf is winst maken nodig. Wij zijn een bedrijf dat vrij recent is gestart en we hebben grote investeringen gedaan en zullen die ook de komende jaren blijven doen. Op dit moment is er geen sprake van winst, wel van een gezonde bedrijfsvoering. Eventuele winst die wordt gemaakt, zal de komende jaren direct opnieuw geïnvesteerd worden in de ontwikkeling van het Slim Groen Warmtenet in Ede.

De ACM controleert of een warmtebedrijf teveel winst maakt. Zij mogen ingrijpen als een warmteleverancier te veel winst maakt. Zij kunnen verder onderzoeken of een warmteleverancier misbruik maakt van zijn machtspositie. En of zijn tarieven onredelijk hoog zijn.

Meer informatie : https://www.acm.nl/nl/onderwerpen/energie/afnemers-van-energie/warmte-informatie-voor-zakelijke-afnemers/warmtetarieven

Ik kom door de gestegen energiekosten in de knel. Wat kan ik doen?
Gemeentes hebben van de overheid budget gekregen om mensen die in de knel komen door de gestegen kosten van energie nog extra te ondersteunen. Neem hiervoor contact op met de gemeente.