Wie zijn wij

Warmtebedrijf Ede is een dochteronderneming van MPD Groene Energie; wij verzorgen de groene warmtevoorziening via het groene warmtenet in Ede.

Bijna 20.000 Edese woningen en bedrijven ontvangen groene warmte in plaats van aardgas. Via het duurzaamste warmtenet van Nederland wordt deze groene warme naar de eindgebruikers getransporteerd. Het Edese warmtenet is een slim warmtenet waarop verschillende duurzame bronnen warmte (kunnen) leveren. Denk hierbij aan lokale en regionale duurzame biomassa, restwarmte, aardwarmte, zonnewarmte en zelfs de innovaties van de toekomst zoals waterstof e.d.

Aangesloten Edese huishoudens besparen met groene warmte direct 85% op hun CO2-uitstoot. In combinatie met enkele m2 zonnepanelen op het dak, is de woning gelijk (zo goed als) klimaatneutraal!

In de drie Edese duurzame-energie installaties worden lokale en regionale resthoutsnippers omgezet in groene warmte. De snippers zijn afkomstig uit knip- en snoeihout uit openbaar groenbeheer en uit de tuinen van inwoners van Ede en omliggende gemeenten. Van de Gemeente Ede ontvangt Warmtebedrijf Ede houtsnippers uit bos-onkruid van de woekerende ‘Prunus’.

Op het slimme warmtenet worden steeds meer bronnen toegevoegd. Zo gaan we eerst naar een volledige fossielvrije warmtevoorziening. Vervolgens voorzien restwarmte, aardwarmte en bijv. zonnewarmte in de basisvraag en worden de (winter-)pieken opgevangen door biomassa.

De ambitie die Warmtebedrijf Ede deelt met de Gemeente Ede, de Provincie Gelderland, Alliander en de woningcorporaties is om in het jaar 2020 20.000 aansluitingen op het warmtenet te hebben gerealiseerd. Op dat moment wordt er in Ede ca. 50.000 ton CO2-uitstoot per jaar bespaard!

Meer weten?
Lees hieronder verder of lees onze Brochure ‘Warmtebedrijf Ede

Slim groen warmtenet Ede

Het slimme groene warmtenet in Ede is het op-één-na duurzaamste warmtenet van Nederland. In Nederland bevinden zich ca. 230 warmtenetten. Het Edese warmtenet meet momenteel 20 km en wordt volop uitgebreid. Er zijn bijna 20.000 woningen en bedrijven (gemeten in woningequivalenten) aangesloten.

Hoe werkt het
; schematisch
(Afbeelding hieronder; klik voor een vergroting)


Het groene warmtenet in kaart: 
Klik op de afbeeldingen voor een vergroting)
Een weergave van het warmtenet in Ede: met de drie duurzame energie installaties en gerealiseerd, gepland en toekomstig warmtetracé. De op-één-na duurzaamste

Het groene warmtenet in Ede is het op-één-na duurzaamste warmtenet van Nederland. (klik op de afbeeldingen voor een vergroting)


De score van het secundaire net (lichtgroen) is doorslaggevend voor de winst. Op het secundaire net bevinden zich vrijwel alle warmteaansluitingen. Daarom wordt dit net als maat genomen voor de CO2-besparing, en dus de duurzaamheid van het net. Het primaire net bestaat voornamelijk uit aanvoerleidingen.

Smart Grid
De volgende stap is om het warmtenet om te vormen tot een slim netwerk. Dit netwerk stemt vraag en aanbod (zelfs voorspellend) af via de cloud. We realiseren In Ede een zgn. ‘warmte-rotonde’ met 3 duurzame-energie installaties die slim met elkaar gekoppeld zijn, en dus geen gasback-up meer nodig hebben. De capaciteit (stookvermogen) wordt aangepast aan de vraag. Voor piekmomenten dienen de buffervaten aan de voorzijde van de duurzame energie installaties.Duurzame energie installaties produceren ook groene stroom en groene stoom
Groene warmte is het hoofdproduct van onze duurzame energie installaties. Het ‘bijproduct’ is naast groene stoom, ook waardevolle groene stroom die geleverd wordt aan het openbare elektriciteitsnet.  Om een idee te krijgen: deze hoeveelheid groene stroom is met drie duurzame energie installaties in Ede straks, meer dan die van de twee Edese windmolens. Door middel van, een voor Nederland unieke, groene stoomleiding vanuit de eerste duurzame energie installatie, wordt ook de Edese industrie verduurzaamd.


Restwarmtelevering

Om het Edese privaat-openbare warmtenet te maken tot een Smart Grid en steeds verder te innoveren wordt gewerkt aan het invoeden van restwarmte door derden. Derde partijen in Ede doen dit door hun industriële restwarmte, (die zij nu nog  niet-duurzaam wegkoelen) terug te gaan voeden in het warmtenet. Hiermee kunnen weer tal van nieuwe aansluitingen duurzaam verwarmd worden.Bovendien ontvangt de leverende partij een vergoeding voor zijn restwarmte, (waar restwarmte hem eerst geld kostte). De mogelijkheid tot teruglevering op het warmtenet verbetert het zakelijk vestigingsklimaat van Ede, en maakt bovendien de kern van Ede als geheel energie-efficiënter!


Opslag en opvang van pieken en dalen in groene stroom
Ten slotte wordt het Edese slimme warmtenet voorbereid om in de toekomst als een soort batterij te functioneren voor de opslag van overtollige groene energie. Ook onvermijdelijke dalmomenten in de groene stroomlevering, (geen wind en geen zon) kunnen opgevangen worden door de duurzame energie installaties in te zetten; meer warmte opwekken is namelijk ook meer groene stroom opwekken. Een warmtenet kan dus ook bijsturen tijdens dalmomenten in de groene stroomlevering. Bij pieken in de groene stroomopwek door wind en zon, kan de elektriciteit in de installaties worden omgezet in warmte.

De Edese duurzame energie installaties

1 . Bio-energie De Vallei
Op het Edese Warmtenet zijn twee duurzame energie installaties aangesloten.
In Ede-West aan de Dwarsweg is dit ‘Bio-Energie de Vallei’  (2013 – afbeelding hieronder).

Deze eerste installatie levert naast groene warmte ook groene stroom en bio-stoom voor de industrie. Er is hiervoor een 1.6 km lange bio-stoomleiding in de openbare ruimte aangelegd naar de fabriek van HSV Moulded Foams Group; een project dat uniek is in Nederland!


2. Bio-Energie Ede
In Ede-Zuid aan de Geerweg op Park Reehorst bevindt zich de tweede installatie ‘Bio-Energie Ede’ (2016 – afbeelding hieronder).

De tweede installatie op de Kenniscampus in Ede beschikt o.a. over een multifunctioneel (les-)lokaal, van waaruit direct zicht is op de in werking zijnde duurzame energie installatie. We bieden deze faciliteit binnenkort aan, o.a. aan scholen in de regio. In het verlengde hiervan willen we samen met de educatieve instellingen op de Kenniscampus werken aan lesmodules en lesbrieven waarin de energietransitie wordt onderwezen; lessen waarin alle vormen van duurzame energie aan bod komen voor leerlingen van het basis- tot aan het hoger onderwijs. Lees hier meer over het leslokaal


3. Bio-Energie Ede Noord
Momenteel wordt in het noorden van Ede aan de Knuttelweg de derde installatie ‘Bio-Energie Ede Noord’ gerealiseerd (2018 – afbeelding hieronder).

Naar verwachting is deze installatie eind 2018 gereed. Er kan dan worden toegewerkt naar het sluiten van de ‘warmte-rotonde’ in Ede en het voltooien van het smart grid.

Duurzame Biomassa

Het groene Warmtenet in Ede wordt o.a. gestookt op lokaal en regionaal afkomstige resthout-stromen; duurzame biomassa. Immers; ‘Snoeien doet groeien (en gloeien!)’

Er is behoefte om CO2 uitstoot van fossiele bronnen per direct te verminderen. Alternatieven zoals zonne-, wind- en waterenergie technologisch (nog) niet in staat om continu aan de bestaande vraag te voldoen. Houtige biomassa biedt daarvoor een duurzame oplossing omdat het kan worden geoogst, opgeslagen en ingezet wanneer dat nodig is. Duurzame biomassa is CO2-neutraal en continu leverbaar.

Afkomst van onze biomassa :

1) 80%  komt uit Ede en omliggende gemeenten:
50% hiervan is knip -en snoeihout uit de tuinen van particulieren (via ACV).
50% hiervan komt uit Edes bos- en landschaps- en agrarisch groenbeheer.
(De precieze verdeling kan varieren; bij een groeizaam voorjaar kan het aandeel vanuit de ACV oplopen tot 80%).

Nb. Er wordt vanuit de gemeentelijke bossen alleen prunusoogst verkregen, in principe geen resthout van andere aard. Een steeds groter wordend aandeel van het door de gemeente Ede aangeleverde houtige restmateriaal is afkomstig uit openbaar groenbeheer, o.a. door stedelijke aanpassingen en agrarisch groenbeheer zoals het knotten van wilgen.

2) 20%  is regionaal afkomstig binnenlands resthout
De precieze verdeling bos-, landschaps-, knip- en snoei- en agrarisch groenonderhoud in het (even duurzame) regionale deel varieert.


Duurzaamheid
Onze biomassa is duurzaam om verschillende redenen. In het kort: allereerst is de biomassa hernieuwbaar en klimaatneutraal. Dit is het geval wanneer de oogst van hout, de bijgroei niet overstijgt. Dit is, in onze regio, in Nederland en zelfs in Europa, niet het geval. Ook met biodiversiteit en hoogwaardiger inzet van goed hout (cascadering) wordt rekening gehouden. Er zijn daarnaast voldoende duurzame resthoutstromen beschikbaar. Bij verantwoord snoeien komt er zelfs meer groen voor terug!

Nb. ‘Duurzaamheid’  en ‘zelfvoorzienendheid binnen de gemeentegrenzen’ zijn twee aparte begrippen; ook resthoutsnippers uit de regio kwalificeren als duurzaam.

Klimaatplantsoenen

Rondom (maar vooral in) de stad willen we Klimaatplantsoenen realiseren. Klimaatplantsoen heeft een aantal voordelen ten opzichte van reguliere grasstroken. Het ‘ophalen’ van gesnoeid Klimaatplantsoen kost minder geld dan het maaien van gras. Tijdens het groeien leggen Klimaatplantsoenen extra CO2 vast en wordt extra fijnstof afgevangen.  ‘Ede’ wordt hierdoor groener; meer natuur wordt in de stad gebracht. Ook zal het aanleggen van klimaatplantsoen tot gevolg hebben dat het minder heet is in de zomer (hittestress) en levert het een positieve bijdrage aan waterbeheersing (minder overstromende riolen en blank staande straten door langdurige regenval).

Klimaatplantsoenen kunnen de waarde van onroerend goed in de nabije omgeving verhogen en bevorderen de biodiversiteit; denk aan de, van klimaatplantsoen profiterende, (solitaire) bij en haar belang voor de voedselketen.

Klimaatplantsoenen kunnen hiernaast functioneren als natuurlijke afscherming tussen woonwijk en verkeer en/of industrie. Ten slotte worden klimaatplantsoenen benut als gebruiksnatuur; de snippers afkomstig van het maaisel worden nuttig ingezet t.b.v. duurzame warmte in (in dit geval) Ede.

Alles weten over biomassa?
Lees hier onze Brochure ‘Duurzame Biomassa’.

Wat doen we nog meer

Bio-stoom voor de industrie

De duurzame energie installaties leveren ook groene stoom aan industriële afnemers. Stoom is een product dat in dezelfde installatie o.b.v. dezelfde houtige biomassa wordt gemaakt en via een aparte groene stoomleiding wordt geleverd. Er ligt al een, voor Nederland unieke, ondergrondse groene stoomleiding van 1,6 km tussen de duurzame energie installatie aan de Dwarsweg en HSV Moulded Foams Group in Ede.

Groene Stroom

Duurzame energie installaties produceren ook groene stroom.  De duurzame energie installaties in Ede zijn feitelijk ‘bio-WKK’s’. Elders is groene stroom vaak het hoofdproduct van soortgelijke installaties, en warmte het bijproduct. In Ede is dit succesvol omgedraaid om Ede aardgasvrij te maken: de duurzame warmte is het hoofdproduct en het ‘bijproduct’ is waardevolle groene stroom die geleverd wordt aan het openbare elektriciteitsnet. Met drie duurzame energie installaties in werking eind 2018 is de hoeveelheid geleverde groene stroom meer dan de hoeveelheid geleverd door de twee Edese windmolens.


Opvangen dunkelflaute

Het Edese slimme warmtenet wordt voorbereid om in de toekomst als een soort batterij te functioneren, wanneer er geen zon of wind is. Ook onvermijdelijke dalmomenten in de groene stroomlevering, (geen wind en geen zon) kunnen opgevangen worden door de duurzame energie installaties in te zetten; meer warmte is namelijk meer groene stroom. Een warmtenet kan dus ook bijsturen tijdens dalmomenten in de groene stroomlevering!

Vrije keuze tot aansluiten

Aansluiten op het groene warmtenet in Ede is vrijwillig; er geen sprake van een warmtebesluit of zelfs een concessie, in Ede geldt de vrije keuze in tegenstelling tot veel andere gemeenten. Ook ontwikkelaars van nieuwbouw hebben geen aansluitverplichting.  In praktijk wordt steeds vaker gekozen voor aansluiten op groene warmte, omdat dit doorgaans ook het goedkoopste duurzame alternatief is! Een nieuwbouwwoning die wordt voorzien van groene warmte, additioneel voorzien van enkele m2 zonnepanelen op haar dak is, naast aardgasloos, al gauw volledig klimaatneutraal.

Succesvolle energietransitie met de duurzame mix

Alle duurzame maatregelen zijn nodig.
Warmtebedrijf Ede onderzoekt en realiseert diverse invoedbronnen op haar warmtenet:

–  Ultradiepe geothermie
–  Ondiepe geothermie,
–  Restwarmtelevering door derde partijen (Edese industrie)
– De inzet van laagwaardige biomassa als riet, blad en maaisel
(Bekijk de film laagwaardige biomassa)

Deze innovaties zijn ingegeven vanuit onze doelstelling het warmtenet in Ede robuuster te maken; niet vanwege vermeende tekorten aan houtige biomassastromen. Onze bedrijfsfilosofie is immers dat de energietransitie overal uit een locatie-specifieke mix van duurzame maatregelen zou moeten bestaan als wind, zon, warmtepompen, geothermie, restwarmte, (laagwaardige) biomassa etc.. Zij zijn samen noodzakelijk voor een succesvolle transitie!

Een energietransitie  die alleen uitgaat van all-electric-oplossingen is op dit moment met de huidige mogelijkheden niet reëel. De warmtetransitie speelt een grote rol in de totale energietransitie-opgave. Hier bieden warmtenetten uitkomst.

Energietransitielessen in eigen leslokaal

Ons multifunctionele (les-)lokaal bevindt in de tweede duurzame energie installatie in Ede. Deze (les-) ruimte met glazen wanden biedt bezoekers / leerlingen de mogelijkheid mee te kijken in de in werking zijnde bio-energie installatie.

In een triple helix-samenwerking worden de mogelijkheden bekeken om het  leslokaal structureel en ten behoeve van energietransitie- en toegepaste techniek-lessen in zetten. (lees hier meer)


Foto: pilot-projectweek met Het Streek en Eco-week Aeres Tech

Het idee van MPD Groene Energie is om nu juist de komende, aardgasvrije, generatie te onderwijzen in duurzame energie, in alle voorkomende vormen dus zon, wind, biomassa, geothermie, warmtepompen etc. Omdat de sleutel tot een succesvolle energietransitie van fossiel naar hernieuwbaar volgens ons ligt in toepassing van de juiste duurzame mix en duurzame innovaties!