Vragen tarieven 2024

Hoe werken de maximumtarieven van de ACM?


Het maximumtarief dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vaststelt is volgens het Niet-Meer-Dan-Anders principe (NMDA). Dat betekent dat een klant met een warmteaansluiting in een vergelijkbare situatie niet meer mag betalen dan een klant met een aardgasaansluiting. Deze systematiek is wettelijk vastgelegd, en hierop voert de ACM het toezicht en de handhaving. Ook controleert de ACM of warmtebedrijven niet teveel winst maken; in dat geval dienen zij hun tarieven te verlagen. In de Wet Collectieve Warmte (‘de nieuwe warmtewet’) die binnenkort ingaat, wordt de maximumprijskoppeling met aardgas naar verwachting losgelaten, en komt hier een kostprijs+-mode voor in d eplaats. Dit betekent dat een warmtebedrijf de kostprijs voor warmte in rekening mag bengen, plus een redelijk rendement. Ook hierop voertde ACM straks toezicht. In Ede houden we het kostprijs+ model feitelijk al aan. Hierdoor zaten we met onze tarieven de afgelopen jaren (substantieel) onder de ACM-tarieven: een mooi klantvoordeel. Over het algemeen geldt: Bij een lage gasprijs is onze warmte ongeveer even duur als aardgas, bij een hoge gasprijs zijn onze klanten goedkoper uit.

Hoe bepaalt Warmtebedrijf Ede de leveringstarieven?


Onze tarieven hangen af van daadwerkelijke kosten en van een gezond rendement dat nodig is om betrouwbare warmte te kunnen blijven leveren. De tarieven mogen niet leiden tot een hoger dan redelijk rendement dat de ACM heeft vastgesteld en waarop wij worden gecontroleerd.

Waarom is het GJ tarief van Warmtebedrijf Ede voor 2024 lager dan dat van 2023?

Het maximum GJ tarief van de ACM (Autoriteit Consument en Markt) voor 2024 ligt duidelijk onder dat van 2023. Omdat Warmtebedrijf Ede zich sterk maakt om de energietransitie te versnellen, hebben wij het warmtetarief 2024 onder het ACM tarief vastgesteld. Daarnaast heeft de overheid de SDE subsidie voor 2024 weer beschikbaar gesteld, zodat de warmte goedkoper kan worden ingekocht. Dat is ook een reden van de verlaging van het GJ tarief.

Waarom zijn de vaste kosten voor 2024 hoger dan die van 2023?

De maximum tarieven zoals ACM (Autoriteit Consument en Markt) die vaststelt voor vastrecht, meettarief, huur en onderhoud van de afleverset voor warmte zijn wel gestegen ten opzichte van 2023. Deze stijging wordt veroorzaakt door de gestegen materiaalkosten en de algemene loonkostenstijging.

Hoe is de opbouw van de warmtetarieven?

De warmtetarieven bestaan uit variabele en vaste kosten:

Variabel:
* Prijs per GJ: het verbruik in gigajoule (GJ). U kunt besparen op uw verbruik, door bijvoorbeeld de verwarming een graad lager te zetten of door uw woning te isoleren.

Vaste kosten:

* Het vastrecht: Dit zijn de vaste kosten ten behoeve van aanleg en onderhoud van het slimme groene warmtenet in Ede, inclusief materiaalkosten en personeelskosten. Deze kosten zijn hoger dan bijvoorbeeld bij aardgas omdat het warmtenet wordt aangelegd en onderhouden uit eigen middelen (in tegenstelling tot het aardgasnet waarvan de kosten gesocialiseerd zijn: afkomstig uit belastinggeld).

* Het meettarief: Vaste kosten ten behoeve van de slimme meter op uw warmte-afleverset.
* Huur en onderhoud: Dit zijn kosten voor huur, onderhoud, service en vervanging van uw warmte-afleverset.

Meer informatie via de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Wat betekent de tarieven voor mijn voorschotbedrag?


Bij de jaarafrekening passen wij zo nodig uw voorschotbedrag aan, waardoor uw maandbedrag zo goed mogelijk aansluit bij uw jaarverbruik en de kans kleiner wordt dat u bij de volgende jaarafrekening dient bij te betalen. Op basis van het standaardjaarverbruik van onze klanten vertalen wij de te verwachten kosten voor 2024 in het verbruikskostenoverzicht (VKO). Hier kunt u zien of wij bij uw jaarafrekening een overschot of tekort verwachten. Op basis van die informatie kunt u uw voorschotbedrag laten aanpassen.

Wat kan ik zien in het maandelijkse VerbruiksKostenOverzicht (VKO)?


Klik hier voor een filmpje met uitleg over de inhoud van de VerbruiksKostenOverzicht.

Prijsplafond
Als u een jaarafrekening krijgt, is daar ook het tarief van 2023 nog in verwerkt, omdat een jaarafrekening niet gelijk loopt aan een kalenderjaar. Hoeveel verbruik er is geweest tot aan en boven het verbruiksplafond is informatie die u t.z.t. vindt op uw jaarafrekening. Aan de data op het VKO, waaronder de verwachte kosten of tegoeden, kunt u geen rechten ontlenen.

Kunnen klanten hun termijnbedrag aanpassen?


Onze klanten kunnen op basis van hun werkelijke of te verwachten situatie altijd verzoeken het termijnbedrag aan te passen. Samen met de klant bekijken wij welk termijnbedrag het beste bij de situatie past.

Wat worden de kosten voor warmte per type woning?


Het verbruik – en daarmee de kosten – worden niet alleen bepaald door het type woning. Dit is altijd een combinatie van het gebruikt en het type woning. Bij een nieuwe woning worden deze kosten door ons ingeschat op basis van de eigenschappen van deze woning, zoals het type (rijtjeswoning of vrijstaand). We weten dan nog niet wie er precies komt te wonen en hoe de warmte wordt gebruikt. Hoe langer een klant in dezelfde woning verblijft, hoe nauwkeuriger het te verwachten verbruik en daarmee de te verwachten kosten door ons kunnen worden ingeschat; de klant ontvangt op dat moment van ons een gepersonaliseerd voorschotbedrag.

Zijn de nieuwe warmtetarieven net zo hoog als de aardgasprijs?


Jaarlijks stelt de ACM vast wat de maximale tarieven zijn, die warmtebedrijven in rekening mogen brengen bij hun klanten. In de rekenmethode die ACM toepast, wordt gerekend met tarieven die consumenten betalen voor aardgas. De bedoeling van deze rekenmethode is dat klanten die aangesloten zijn op een collectief warmtesysteem niet meer geld kwijt zijn dan klanten met een aansluiting op aardgas. Het leveringstarief van Warmtebedrijf Ede ligt daar onder. Voor de tarieven voor aardgas gelden de markttarieven die niet gemaximeerd zijn.

Passen jullie de tarieven tussentijds aan?

In principe niet. Met de dalende aardgasprijzen verlagen sommige energieleveranciers hun prijzen. Bij warmtebedrijven werkt dit anders. De (sterk) fluctuerende aardgasprijzen worden namelijk veroorzaakt door schommelingen in de marge tussen inkoop- en verkoopprijzen. Bij warmtebedrijven wordt gekeken naar rendement over de langere termijn, en worden tarieven in veel mindere mate beïnvloed door marktschommelingen. Onze tarieven zijn nooit hoger dan de maximum-warmtetarieven zoals vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en worden bepaald voor een heel kalenderjaar op basis van de kostprijs+ methode. Dit is de kostprijs van warmte, vermeerderd met een redelijk rendement, waarbij de tarieven en ook de redelijkheid van het rendement worden gemonitord en getoetst door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Mocht – door wat voor reden dan ook – toch een hoger rendement worden behaald, dan kan dat een reden zijn om tarieven bij te stellen of een verrekening op de factuur te laten plaatsvinden.

Vragen over het prijsplafond

Wat is de prijsplafondregeling?


De Nederlandse overheid wilde er in 2023 voor zorgen dat mensen niet in de problemen zouden komen door hoge energieprijzen. Met de energiebedrijven is afgesproken dat er een in 2023 een prijsplafond voor energie kwam. Dat betekent dat energiebedrijven tot aan een bepaalde hoeveelheid (verbruiksplafond) niet meer dan een bepaald tarief (plafondtarief) in rekening brachten. Dit gold voor zowel gas, stroom en warmte. De overheid betaalde het verschil tussen het leveringstarief en het verbruiksplafondtarief aan de energiebedrijven. Voor warmte is het verbruiksplafond voor 2023 vastgesteld op 37 GJ en is het plafondtarief € 47,38 per GJ.

Dus tot aan een verbruik tot en met 37 GJ betaalde de klant het plafondtarief. Voor al het verbruik boven de 37 GJ wordt het leveringstarief van de warmteleverancier in rekening gebracht. We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de Warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de warmtetarieven meerdere jaren vast te zetten. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven in principe één kalenderjaar van kracht. Bij uw jaarafrekening die u in 2024 wordt over het energieverbruik dat in 2023 heeft plaatsgevonden het plafondtarief berekend.

Voor wie gold het prijsplafond?


De prijsplafondregeling gold voor verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW. Voor klanten zonder eigen aansluiting, bijvoorbeeld met blokverwarming, had de overheid een speciale regeling gemaakt. Hierover zijn de klanten op de hoogte gebracht door hun verhuurder.

Wat is het effect van de prijsplafondregeling voor mij als klant?


De prijs van warmte is met het plafond (37 GJ) voor een gemiddeld jaarverbruik gelijkgeschakeld aan de prijs van aardgas. Hoe dit voor u uitwerkt is afhankelijk van uw verbruik. Het grootste deel van onze klanten heeft een jaarverbruik lager dan 37 GJ en had voor 2023 dus volledig voordeel van de prijsplafondregeling.

Leverde het prijsplafond voordeel op voor de warmteleveranciers?


De warmteleveranciers hebben geen voordeel van de prijsplafondregeling. Ook de warmteleveranciers willen dat hun klanten zo min mogelijk last hebben van de hoge energieprijzen. Er worden door de overheid controles uitgevoerd waarbij de warmteleveranciers, volgens strenge boekhoudkundige regels en met controle door een accountant, moeten aantonen dat het ontvangen geld bij de klanten terecht is gekomen. Daarnaast wordt specifiek voor het jaar 2023 extra eisen gesteld aan het rendement bij warmteleveranciers (en marge bij leveranciers van gas en stroom).

Vragen over marktregulatie door de ACM

De ACM heeft een maximumtarief vastgesteld, maar jullie hoeven de maximum tarieven toch niet te berekenen?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt de maximumtarieven die we mogen vragen, en controleert daarnaast of onze winst niet te hoog wordt. De tarieven van Warmtebedrijf Ede voor GJ en vastrecht liggen onder de maximumtarieven. We hebben wel te maken met gestegen kosten: inflatie, bedrijfsvoering, salariskosten en energiekosten. Daarom is het wel nodig onze vaste tarieven aan te passen, zodat we continuïteit van levering kunnen garanderen.