Vragen tarieven 2023

Hoe werken de maximumtarieven van de ACM?


Het maximumtarief dat de Autoriteit Consument en Markt (ACM) vaststelt is volgens het Niet-Meer-Dan-Anders principe (NMDA). Dat betekent dat een klant met een warmteaansluiting in een vergelijkbare situatie niet meer mag betalen dan een klant met een aardgasaansluiting. Deze systematiek is wettelijk vastgelegd, en hierop voert de ACM het toezicht en de handhaving. Ook controleert de ACM of warmtebedrijven niet teveel winst maken; in dat geval dienen zij hun tarieven te verlagen. In de Wet Collectieve Warmte (‘de nieuwe warmtewet’) die binnenkort ingaat, wordt de maximumprijskoppeling met aardgas naar verwachting losgelaten, en komt hier een kostprijs+-mode voor in d eplaats. Dit betekent dat een warmtebedrijf de kostprijs voor warmte in rekening mag bengen, plus een redelijk rendement. Ook hierop voertde ACM straks toezicht. In Ede houden we het kostprijs+ model feitelijk al aan. Hierdoor zaten we met onze tarieven de afgelopen jaren (substantieel) onder de ACM-tarieven: een mooi klantvoordeel. Over het algemeen geldt: Bij een lage gasprijs is onze warmte ongeveer even duur als aardgas, bij een hoge gasprijs zijn onze klanten goedkoper uit.

Hoe bepaalt Warmtebedrijf Ede de leveringstarieven?


Onze tarieven hangen af van daadwerkelijke kosten en van een gezond rendement dat nodig is om betrouwbare warmte te kunnen blijven leveren. De tarieven mogen niet leiden tot een hoger dan redelijk rendement dat de ACM heeft vastgesteld en waarop wij worden gecontroleerd.

Hoe is de opbouw van de warmtetarieven?

De warmtetarieven bestaan uit variabele en vaste kosten:

Variabel:
* Prijs per GJ: het verbruik in gigajoule (GJ). U kunt besparen op uw verbruik, door bijvoorbeeld de verwarming een graad lager te zetten of door uw woning te isoleren.

Vaste kosten:
* Het vastrecht: Vaste kosten ten behoeve van realisatie en onderhoud van het slimme groene warmtenet in Ede.
* Het meettarief: Vaste kosten ten behoeve van de slimme meter op uw warmte-afleverset.
* Huur en onderhoud: Dit zijn kosten voor huur, onderhoud, service en vervanging van uw warmte-afleverset.

Meer informatie via de Autoriteit Consument en Markt (ACM)

Wat betekent het plafond voor mijn voorschotbedrag?


Bij de jaarafrekening passen wij zo nodig uw voorschotbedrag aan, waardoor uw maandbedrag zo goed mogelijk aansluit bij uw jaarverbruik en de kans kleiner wordt dat u bij de volgende jaarafrekening dient bij te betalen. Door de prijsplafondregeling en de wijziging van de btw (terug naar 21%) zullen voor de meeste klanten in 2023 de kosten stijgen en is er dus een hoger voorschotbedrag nodig om bij de jaarafrekening goed uit te komen. Op basis van het standaardjaarverbruik van onze klanten vertalen wij de te verwachten kosten voor 2023, inclusief het effect van de prijsplafondregeling, in het verbruikskostenoverzicht (VKO). Hier kunt u zien of wij bij uw jaarafrekening een overschot of tekort verwachten. Op basis van die informatie kunt u uw voorschotbedrag laten aanpassen. Als wij zien dat u bij de jaarafrekening veel moet bijbetalen, zullen wij u proactief benaderen en een passend voorschotbedrag voorstellen.

Wat kan ik zien in het maandelijkse VerbruiksKostenOverzicht (VKO)?


Klik hier voor een filmpje met uitleg over de inhoud van de VerbruiksKostenOverzicht.

Prijsplafond
In het maandelijkse VerbruiksKostenOverzicht (VKO) dat onze klanten ontvangen zijn de effecten van de prijsplafondregeling verwerkt in de te verwachten kosten en het te verwachten verbruik voor het komende gehele jaar. Vanaf het VKO over januari, dat u eind februari ontvangt, zijn de effecten van de prijsplafond regeling meegenomen. In het VKO wordt niet uitgesplitst hoeveel verbruik er is geweest tot aan en boven het verbruiksplafond. Die informatie vindt u (t.z.t.) op uw jaarafrekening. Aan de data op het VKO, waaronder de verwachte kosten of tegoeden, kunt u geen rechten ontlenen.

Kunnen klanten in 2023 hun termijnbedrag aanpassen?


Onze klanten kunnen op basis van hun werkelijke of te verwachten situatie altijd verzoeken het termijnbedrag aan te passen. Samen met de klant bekijken wij welk termijnbedrag het beste bij de situatie past.

Wat worden de kosten voor warmte per type woning?


Het verbruik – en daarmee de kosten – worden niet alleen bepaald door het type woning. Dit is altijd een combinatie van het gebruikt en het type woning. Bij een nieuwe woning worden deze kosten door ons ingeschat op basis van de eigenschappen van deze woning, zoals het type (rijtjeswoning of vrijstaand). We weten dan nog niet wie er precies komt te wonen en hoe de warmte wordt gebruikt. Hoe langer een klant in dezelfde woning verblijft, hoe nauwkeuriger het te verwachten verbruik en daarmee de te verwachten kosten door ons kunnen worden ingeschat; de klant ontvangt op dat moment van ons een gepersonaliseerd voorschotbedrag.

Zijn de nieuwe warmtetarieven net zo hoog als de aardgasprijs?


Bij de plafondregeling is door de overheid een berekening gemaakt van normaal verbruik van m3 aardgas naar GJ’s warmte. Tot het plafond zijn de tarieven voor warmte en aardgas gelijk. Boven het standaard verbruik gelden de markttarieven. Voor warmte is dat tarief gemaximeerd door de ACM. Het leveringstarief van Warmtebedrijf Ede ligt daar fors onder. Voor de tarieven voor aardgas gelden de markttarieven die niet gemaximeerd zijn.

Wat gebeurt er met de energiebelasting en de btw?


Per 1 januari 2023 gaat de energiebelasting weer omhoog. Die geldt niet voor warmte en raakt onze klanten dan ook niet. Wel gaat de btw weer terug van 9% naar 21%. Dit geldt voor iedereen; de eerdere verlaging naar 9% betrof een tijdelijke overheidsmaatregel uit de tweede helft van 2022 om energie betaalbaar te houden.

Passen jullie de tarieven tussentijds aan?

In principe niet. Met de dalende aardgasprijzen verlagen sommige energieleveranciers hun prijzen. Bij warmtebedrijven werkt dit anders. De (sterk) fluctuerende aardgasprijzen worden namelijk veroorzaakt door schommelingen in de marge tussen inkoop- en verkoopprijzen. Bij warmtebedrijven wordt gekeken naar rendement over de langere termijn, en worden tarieven in veel mindere mate beïnvloed door marktschommelingen. Onze tarieven zijn nooit hoger dan de maximum-warmtetarieven zoals vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM) en worden bepaald voor een heel kalenderjaar op basis van de kostprijs+ methode. Dit is de kostprijs van warmte, vermeerderd met een redelijk rendement, waarbij de tarieven en ook de redelijkheid van het rendement worden gemonitord en getoetst door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Mocht – door wat voor reden dan ook – toch een hoger rendement worden behaald, dan kan dat een reden zijn om tarieven bij te stellen of een verrekening op de factuur te laten plaatsvinden.

Vragen over het prijsplafond

Wat is de prijsplafondregeling?


De Nederlandse overheid wil er in 2023 voor zorgen dat mensen niet in de problemen komen door de hoge energieprijzen. Met de energiebedrijven is afgesproken dat er een tijdelijk prijsplafond voor energie komt. Dat betekent dat energiebedrijven tot aan een bepaalde hoeveelheid (verbruiksplafond) niet meer dan een bepaald tarief (plafondtarief) in rekening zullen brengen. Dit geldt voor zowel gas, stroom en warmte. De overheid betaalt het verschil tussen het leveringstarief en het verbruiksplafondtarief aan de energiebedrijven. Voor warmte is het verbruiksplafond vastgesteld op 37 GJ en is het plafondtarief € 47,38 per GJ. Dit komt overeen met het verbruiksplafond van 1.200 m3 en een plafondtarief van € 1,45 per m3 voor gasverbruikers.

Dus tot aan een verbruik tot en met 37 GJ betaalt de klant het plafondtarief. Voor al het verbruik boven de 37 GJ wordt het leveringstarief van de warmteleverancier in rekening gebracht. We begrijpen dat het fijn kan zijn om meerdere jaren zekerheid te hebben, maar in de Warmtewet is bepaald dat het niet mogelijk is om een contract te sluiten en de warmtetarieven meerdere jaren vast te zetten. Eenmaal per jaar, op 1 januari, wijzigen de tarieven voor warmte. Deze blijven in principe één kalenderjaar van kracht.

Voor wie geldt het prijsplafond?


Bij warmte geldt de prijsplafondregeling voor verbruikers met een aansluiting tot en met 100 kW. Voor klanten zonder eigen aansluiting, bijvoorbeeld met blokverwarming, heeft de overheid een speciale regeling gemaakt. Hierover worden de klanten op de hoogte gebracht door hun verhuurder.

Wat is het effect van de prijsplafondregeling voor mij als klant?


De prijs van warmte is met het plafond (37 GJ) voor een gemiddeld jaarverbruik gelijkgeschakeld aan de prijs van aardgas. Hoe dit voor u uitwerkt is afhankelijk van uw verbruik. Het grootste deel van onze klanten heeft een jaarverbruik lager dan 37 GJ en heeft voor 2023 dus volledig voordeel van de prijsplafondregeling.

Levert het prijsplafond voordeel op voor de warmteleveranciers?


De warmteleveranciers hebben geen voordeel van de prijsplafondregeling. Ook de warmteleveranciers willen dat hun klanten zo min mogelijk last hebben van de hoge energieprijzen. Er worden door de overheid strenge controles uitgevoerd waarbij de warmteleveranciers, volgens strenge boekhoudkundige regels en met controle door een accountant, moeten aantonen dat het ontvangen geld bij de klanten terecht is gekomen. Daarnaast wordt specifiek voor het jaar 2023 extra eisen gesteld aan het rendement bij warmteleveranciers (en marge bij leveranciers van gas en stroom).

Vragen over marktregulatie door de ACM

De ACM heeft een maximumtarief vastgesteld, maar jullie hoeven de prijzen toch niet te verhogen?

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) bepaalt de maximumtarieven die we mogen vragen, en controleert daarnaast of onze winst niet te hoog wordt. Maar de maximumtarieven die ACM heeft bepaald, houden we niet aan. Onze prijsstijging blijft hierdoor beperkt. We hebben wel te maken met gestegen kosten: inflatie, bedrijfsvoering, salariskosten, energiekosten en wegvallen subsidie voor de productie van duurzame warmte. Daarom is het wel nodig onze tarieven aan te passen, zodat we continuïteit van levering kunnen garanderen.