Vragen over de werking van het warmtenet

Wat is een slim, groen warmtenet?

Ons slimme, groene warmtenet is eenlokaal, modern leidingennetwerk waar heet water doorheen stroomt, voor gebouwverwarming. Dit hete water is duurzaam verwarmd en vervangt de warmtelevering van aardgasgestookte cv-ketels. Ons warmtenet is groen omdat de warmte afkomstig is van meerdere lokale bronnen.

Het is een open warmtenet, zonder aansluitverplichting. Een warmtenet is slim, omdat de netbesturing bestaat uit met elkaar communicerende meters, waardoor een voorspellend effect ontstaat; efficiënte warmtelevering op basis van vraag! Zo kan het dat een gedeelte van onze installaties in de zomer uitgezet wordt. Lees alles over ons warmtenet hier.

Waar ligt jullie warmtenet precies?

De meest recente kaart kunt u hier vinden.

Waar komt jullie warmte vandaan?

Wij werken met een bronnenstrategie, waarbij het warmtenet gebruik maakt van meerdere duurzame warmtebronnen. Bekijk onze warmtebronnenpagina.

Hoe zeker is de levering van warmte?

Warmte is een basisbehoefte en afnemers zijn beschermd door de Warmtewet. Die stelt strenge eisen aan ons warmtenet en ziet toe op de continue en gegarandeerde levering van die warmte. In het geval van calamiteiten heeft de wet ook verplichtingen voor het warmtebedrijf. Denk hierbij aan wettelijk verplichte back-up-installaties. Als er een storing is, zijn wij verplicht die op zeer korte termijn op te lossen; anders zijn er voorwaarden waarbinnen wij onze particuliere klanten dienen te compenseren. Overigens is een warmtenet een gesloten systeem en zodoende heel robuust en weinig storingsgevoelig. Mocht er ten slotte echt iets vervelends gebeuren, zoals een faillisement, dan neemt de overheid de warmtelevering over, zodat afnemers hun warmte gewoon blijven ontvangen.

Ben ik verplicht om warmte af te nemen als klant?

Nee, u bent niet verplicht om groene warmte af te nemen. De warmteafleverset heeft altijd enig verbruik voor de warmhoudfunctie, maar wat u daarnaast niet verbruikt (aan ruimteverwarming en warm tapwater), betaalt u ook niet. De vaste kosten voor aansluiting, onderhoud en vastrecht betaalt u wel. Als particuliere eigenaar van een woning op groene warmte is opzeggen altijd mogelijk.

Vragen over vrije keuze van aansluiting en leveranciers

Heb ik vrije keuze in het aansluiten op jullie warmtenet?

Ja, ons warmtenet heeft geen aansluitverplichting.

– Bent u huurder, dan kiest de verhuurder (al dan niet) voor groene warmte.

– Als eigenaar van een bestaande woning kiest u zelf, of stemt u binnen de VvE. Afhankelijk van uw situatie kunnen wij u nader informeren.

– Ook op wijkniveau geldt er geen aansluitverplichting, wij leggen ons warmtenet aan op basis van vraag. Een wijkwarmtenet bijvoorbeeld, dat kunnen wij realiseren als ongeveer 70% van de gebouwen meedoet.

– Voor nieuwbouw geldt dat nieuwbouwprojecten sinds juli 2018 niet meer op aardgas worden aangesloten. De ontwikkelaar van het project heeft de keuze uit verschillende duurzame bronnen. Op het moment dat de ontwikkelaar kiest voor groene warmte, kopen de nieuwe bewoners een woning inclusief aansluiting op het warmtenet. De woning wordt met een warmtenetaansluiting opgeleverd; opzeggen daarna is mogelijk.

Kan ik overstappen naar een andere warmteleverancier?

Nee, overstappen naar een andere leverancier op hetzelfde warmtenet is niet mogelijk. Anders dan bij aardgas of elektriciteit brengt het lokale karakter van een warmtenet zoals in Ede met zich mee dat er zich één leverancier op dit warmtenet bevindt. In tegenstelling tot het aardgas- en elektriciteitsnetwerk is de schaalgrootte van een warmtenet beperkt door het lokale karakter. Meerdere leveranciers op één lokaal netwerk leidt meestal tot inefficiëntie en daarmee hogere kosten voor de consument.

Het niet kunnen overstappen betekent echter niet dat warmteleverancier vrij spel heeft; de consument is beschermd door de Nederlandse Warmtewet. De maximale warmtetarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De ACM kan ook ingrijpen in de tarieven als een warmtebedrijf een te hoog rendement behaalt.

Ik kan niet wisselen van warmteleverancier.
Hoe weet ik dat er geen misbruik gemaakt wordt van de situatie?

Bij aardgas en elektriciteit is het de laatste jaren mogelijk om van leverancier te wisselen. Dat is een vrije markt. Voor zaken als transport, netwerk, herkomst (gas uit Groningen of Rusland) of bijv. de drinkwaterleveranciers geldt ook dat u niet kunt kiezen.

De gedachte is dat doordat consumenten kunnen wisselen, de marktpartijen altijd het meest gunstige aanbod aan de consument zullen willen doen en dat daardoor de prijzen laag blijven.

Er zit wel een schaduwkant aan deze redenering. De afgelopen maanden zagen we dat een aantal prijsvechters failliet zijn gegaan. Consumenten werden geconfronteerd met een stijging van de kosten van honderden euro’s per maand. De lage prijzen bleken te laag om continuïteit te garanderen.

Voor een lokaal warmtenet geldt dat meerdere aanbieders er in praktijk (vanwege inefficiëntie) waarschijnlijk zouden leiden tot hogere prijzen.

Om ervoor te zorgen dat warmteleveranciers geen misbruik maken van hun positie, controleert de ACM de markt. De ACM stelt maximumprijzen vast en ze controleren of warmteleveranciers niet teveel winst maken. Op deze manier is de consument er ook zeker van dat ze een prijs betaalt die niet te hoog is.