Vragen over de jaarrekening

Hoe werkt de jaarafrekening?

U bent klant van Warmtebedrijf Ede en betaalt een maandelijks voorschotbedrag. Over een vaste periode van 12 maanden worden de werkelijke kosten van uw warmteverbruik opgemaakt aan de hand van de meterstanden. Dit maken we voor u inzichtelijk op de jaarafrekening. Op de jaarafrekening vergelijken we uw verbruikskosten met de voorschotbedragen die u reeds heeft betaald. Heeft u meer verbruikt dan er voorschotbedragen in rekening zijn gebracht? In dat geval moet u een bedrag bijbetalen. Heeft u minder verbruikt dan Warmtebedrijf Ede in rekening heeft gebracht, dan krijgt u geld van ons terug.

Wat staat er op de jaarafrekening?

Op de jaarafrekening vindt u allereerst algemene gegevens.
Periode: de periode waarop uw jaarafrekening is gebaseerd. Dit is over het algemeen een geheel jaar. Meestal valt deze periode NIET precies samen met het kalenderjaar. Heeft u een nieuwe woning? Dan kan het zijn dat de periode iets langer is.
Factuurnummer: het nummer van deze jaarafrekening.
– Debiteurnummer: het nummer waaronder u in onze administratie bekend staat.
– Meternummer: het serienummer van de warmtemeter in uw warmteafleverset. Heeft u een meter van het type “ITRON”? Dan kan het zijn dat u 2 nummers op de meter ziet. Het nummer op de ‘verdikking’ op de meter vindt u op de factuur. In de toekomst gaan wij, voor de volledigheid, beide nummers vermelden. Staan er 2 nummers? Dan heeft er bij u een meterwissel plaatsgevonden. De standen van beide meters zijn van belang voor de jaarafrekening.
Aansluitingsgegevens: de adresgegevens van de aansluiting.
 
Vervolgens ziet u een deel met data en bijbehorende meterstanden.
– De meterstand op de start van de periode.
– De meterstand op 1 januari. Dit is de datum dat de tarieven voor het nieuwe kalenderjaar ingaan.
– De meterstand op het einde van de periode.
 
Dan volgt de berekening van de kosten. Voor warmtelevering zijn er 2 soorten kosten:
De variabele kosten: de kosten voor het warmteverbruik uitgedrukt in GJ (gigajoules). U ziet het totale verbruik en welk deel in het vorige en huidige kalenderjaar vallen. Per jaar worden de kosten berekend op basis van het op dat moment geldende tarief.
De vaste kosten (vastrecht, meettarief, en de huur warmteafleverset). Deze zijn berekend aan de hand van het aantal dagen van de periode die in de betreffende kalenderjaren vallen. De tarieven die hier vermeld staan, zijn de jaartarieven. Er is op de vaste kosten een korting van toepassing. Deze korting is verrekend onder de post “vastrecht”. In de toekomst zal de korting apart worden vermeld.

De totalen die u ziet onder totaal warmtelevering, variabele kosten en totaal vaste kosten vormen samen het Totaal van de levering. U ziet ook het totaal van de in rekening gebrachte voorschotbedragen staan. Dit bedrag wordt vergeleken met het Totaal van de levering. Als het Totaal van de levering hoger is dan wat in rekening is gebracht voor de voorschotbedragen, blijft er een bedrag over dat nog moet worden bijbetaald. Is er bij u een hoger Totaal aan voorschotbedragen in rekening gebracht? Dan krijgt u geld terug.
 
Hieronder vindt u op de jaarafrekening het nieuwe voorschotbedrag dat we met ingang van de nieuwe periode bij u in rekening gaan brengen. Dit bedrag is gebaseerd op het verbruik dat we hebben vastgesteld op de jaarafrekening. Heeft u een nieuwbouwwoning? Dan hebben wij een correctie uitgevoerd voor het verwachte extraverbruik in de eerste jaren van een nieuwbouwwoning in verband met het noodzakelijke ‘droogstoken’ van de woning.
 
Ten slotte leest u hoe we het tekort of overschot met u gaan verrekenen.

Vragen over het maandelijkse voorschotbedrag

Hoe werkt het voorschotbedrag?

Uw voorschotbedrag is gedurende de eerste 12 maanden dat u klant bij ons bent, gebaseerd op het verbruik van een gemiddeld gezin in uw soort woningtype, daarna wordt het voorschot afgestemd op uw persoonlijke verbruik. U betaalt elke maand hetzelfde voorschotbedrag; in de zomer en in de winter, ongeacht uw verbruik. Na een jaar ontvangt u een gespecificeerde jaarafrekening, waarop u ziet of u geld terugkrijgt of dat u dient bij te betalen. Net als bij aardgas, geldt voor groene warmte; als u minder stookt, betaalt u ook minder.

Algemeen over voorschotbedragen
In Nederland is het gebruikelijk om de kosten voor het energieverbruik (in dit geval: warmteverbruik) in gelijke bedragen per maand te betalen: voorschotbedragen. Aan het einde van uw verbruiksperiode, die standaard 12 maanden duurt, wordt het verschil tussen de betaalde voorschotten en werkelijke kosten met u verrekend.
 
Hoe wij het voorschotbedrag bepalen
Wij berekenen het voorschotbedrag door het ingeschatte verbruik van uw woning af te zetten tegen de geldende tarieven (met een vast- en een variabel deel). Dit gebeurt op 2 momenten:
1.      Bij start van een nieuw contract (op basis van ingeschat verbruik door onze Klantenservice).
2.      Bij het versturen van de jaarafrekening (op basis van het vastgestelde verbruik in de eerdere verbruiksperiode).

Klopt mijn voorschotbedrag nog?

Controleer bij het eerstvolgende verbruikskostenoverzicht (VKO) of uw huidige voorschotbedrag past bij uw verwachting over het eventueel bijbetalen of ontvangen bij de jaarafrekening. U kunt ervoor kiezen om het voorschotbedrag aan te laten passen. U kunt daarmee een bijbetaling (of een te groot tegoed) bij de jaarafrekening voorkomen. We adviseren u om elk nieuw kalenderjaar het verbruikskostenoverzicht dat u eind januari ontvangt goed te bekijken. Op dit overzicht wordt gerekend met de nieuwe tarieven vanaf januari en kunt u zien of uw voorschotbedrag nog in lijn ligt. Als u in januari, februari of maart een jaarafrekening ontvangt, hoeft u niets te doen. Bij de jaarafrekening wordt het voorschotbedrag aangepast aan uw gemiddeld verbruik en aan de nieuwe tarieven.

Hoe wijzig ik het voorschot (maand)bedrag?

Als u uw voorschot wilt aanpassen, kunt u via het formulier “Doorgeven wijziging voorschotbedrag” aangeven dat u uw voorschot wilt aanpassen. Wij passen het voorschot dan voor u aan en u ontvangt van ons binnen 7 werkdagen een bevestiging daarvan. Als u in januari, februari of maart een jaarafrekening ontvangt, hoeft u niets te doen. Bij de jaarafrekening wordt het voorschotbedrag aangepast aan uw gemiddeld verbruik en aan de nieuwe tarieven.

Meer over wijzigen van het voorschotbedrag:
U kunt bijvoorbeeld om aanpassing van het voorschotbedrag vragen als:
–        Uw voorschotbedrag op basis van actueel verbruik uit de pas loopt. Dit kunt u zien op het verbruikskostenoverzicht (VKO) dat wij maandelijks naar u sturen.
–        U een significante wijziging in het verbruik voorziet. Bijvoorbeeld bij langere periode niet bewonen (minder verbruik) of krijgen van kinderen (meer verbruik).
 
Wij passen het voorschotbedrag maximaal 2 keer per jaar aan
De reden is eenvoudig: als wij meer dan 2 keer per jaar voorschotbedragen aanpassen, maken wij hogere administratieve kosten. Uiteindelijk wordt dat in de tarieven doorberekend en dat willen we voorkomen.
 
Het is wel zo dat het voorschotbedrag maar tot zekere hoogte door u verhoogd of verlaagd kan worden:
–        Wij willen hiermee voorkomen dat u aan het einde van de verbruiksperiode een te groot tekort ontstaat en er mogelijk betalingsproblemen ontstaan. Hiervoor gelden voor Warmtebedrijf Ede ook wettelijke verplichtingen.
–        En wij willen hiermee voorkomen dat wij u een onevenredig bedrag moeten terugbetalen aan het einde van de verbruiksperiode. Dit leidt tot vervelende effecten vanuit financieel en boekhoudkundig perspectief.
 
Het voorschotbedrag is…
… nooit lager dan 1/12 deel van het vaste-tariefdeel
Dat bedrag ronden wij af naar boven. De vaste kosten moeten namelijk altijd betaald worden. Goed om te weten dat wij dit minimale bedrag jaarlijks opnieuw vaststellen.

… nooit hoger dan 125% van het geadviseerde voorschotbedrag
Dit bedrag is per maand anders en is door onze Klantenservice in te zien. Zij adviseren u graag.

Wanneer wordt het voorschotbedrag geïncasseerd?

Rond de 25e van de maand.

Wanneer u uw nieuwe woning met aansluiting op groene warmte betrekt, wordt pas in de eerste volledige kalendermaand het voorschotbedrag voor het eerst geïncasseerd. Dit gebeurt rond de 25e van de kalendermaand. Uw verbruik, vastrecht e.d. van de onvolledige maand daarvoor, worden verrekend in de jaarrekening die u na 12 maanden van ons ontvangt. Hierin leest u of u dient bij te betalen of geld terugkrijgt.

Hoe werkt het VerbruiksKostenOverzicht (VKO)?

In het maandelijkse VerbruiksKostenOverzicht (VKO) dat onze klanten ontvangen, zien zij hun maandelijks verbruik en de verwachtingen tot de jaarafrekening. Hierin zijn in 2023 de effecten van de prijsplafondregeling verwerkt. In het VKO wordt niet uitgesplitst hoeveel verbruik er is geweest tot aan en boven het verbruiksplafond. Die informatie vindt u (t.z.t.) op uw jaarafrekening. Aan de data op het VKO, waaronder de verwachte kosten of tegoeden, kunt u geen rechten ontlenen.

Bekijk hier het filmpje met de uitleg over uw VerbruiksKostenOverzicht (VKO).

Hulp bij betalingen en overheidscompensatie

Ik heb moeite met het betalen van de rekening, wat kan ik doen?

Heeft u moeite met het betalen van uw warmterekening? Neem dan contact met ons op. Dit is essentieel en de eerste stap naar een oplossing. Een oplossing is er bijna altijd. Wij willen voorkomen dat een betalingsachterstand oploopt en er meer problemen ontstaan, voor u en ons. Aan de prijzen kunnen wij niets veranderen, maar wij gaan wel graag met u in gesprek om te kijken naar een oplossing.
Daarnaast kunnen we samen kijken naar uw verbruik en wij kunnen u voorzien van eenvoudige bespaartips. Alle kleine beetjes helpen immers.

Bel of mail met onze Klantenservice:
T: 085 – 07 12 600
@: klantenservice@warmtebedrijfede.nl

Warmtebedrijf Ede is aangesloten bij het Noodfonds (Tijdelijk Noodfonds Energie). U kunt hier mogelijk financiële steun uit ontvangen indien u bij ons een contract hebt voor stadswarmte en een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum hebt. Dit bedrag is inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen. Informeer bij het noodfonds naar de voorwaarden.

Of neem contact op met een energiecoach van de gemeente: https://www.ede.energiebox.org/register

Is er ook compensatie voor de gestegen energiekosten?

Warmtebedrijf Ede is aangesloten bij het noodfonds (Tijdelijk Noodfonds Energie). U kunt hier mogelijk financiële steun uit ontvangen indien u bij ons een contract hebt voor stadswarmte en een bruto-inkomen van maximaal 200% van het sociaal minimum hebt. Dit bedrag is inclusief 8% vakantiegeld en exclusief toeslagen. Informeer bij het noodfonds naar de voorwaarden.