Warmteraad

Doel van de Warmteraad is om advies uit te brengen aan Warmtebedrijf Ede, zodat Warmtebedrijf Ede meer zicht krijgt op datgene wat er speelt in Ede en daarop beter kan inspelen. Leden van de Warmteraad zijn particuliere klanten van warmtebedrijf Ede. Leden van de Warmteraad onderschrijven de visie van Warmtebedrijf Ede, dat slimme groene warmtenetten actief bijdragen aan de energietransitie in Nederland. De Warmteraad is ambassadeur voor de warmtetransitie en spiegel voor de keuzes die voorliggen. De Warmteraad helpt praktische en duurzame oplossingen te ontwikkelen of in te brengen vanuit het eigen netwerk. Daarbij zijn alle ideeën die bijdragen aan een duurzamer, efficiënter of voor de klanten betere alternatieven of maatschappelijke betrokkenheid welkom. Als daarvoor budget nodig is om projecten te kunnen realiseren, staat de organisatie daar open voor.

Functie Warmteraad
• Advies uitbrengen aan Warmtebedrijf Ede over maatschappelijke vraagstukken in het kader van de energietransitie.
• Praktische tips geven aan Warmtebedrijf Ede, bij de uitrol van projecten van het Warmtebedrijf.
• Medewerking verlenen aan initiatieven die de energietransitie dichter bij de gebruikers van duurzame warmte brengen.
• Als klankbord functioneren, door tijdens de bijeenkomsten, debat te voeren en tegenspraak te geven.
• In voorkomende gevallen kan door de directie van het Warmtebedrijf aan de Warmteraad worden gevraagd aan te schuiven bij gesprekken tussen Warmtebedrijf Ede en overheden en andere relevante partijen.

Instrumenten Warmteraad
De Warmteraad komt minimaal twee maal en maximaal vier maal per jaar bij elkaar. De Warmteraad heeft een actieve bijdrage aan de interne discussie rond de energietransitie door:
– Een klankbord functie, doordat ze met een kritische blik vraagstukken becommentariëren.
– Een klankbord functie, door de communicatie uitingen die worden voorgelegd van input te voorzien.
– Adviezen te geven aan de directie van Warmtebedrijf Ede op voorgelegde vraagstukken.
– Elke oneven jaar brengt de Warmteraad advies uit over het functioneren van de voorzitter. Bij een positief advies wordt de rol van de voorzitter gecontinueerd. Bij een negatief advies wordt geëvalueerd welke vervolgstap het meest wenselijk is.
– Onderwerpen agenderen die relevant kunnen zijn voor de warmtetransitie in Ede.
– De advisering met betrekking tot de afhandeling van klachten die zich voordoen in de omgeving (geanonimiseerd) te bespreken en op basis daarvan een advies te formuleren.
– Inzet van een Fonds: Ten behoeve van de Warmteraad wordt een fonds beschikbaar gesteld, met daarin een jaarlijks bedrag van € 5.000. De Warmteraad kan hiermee een aantal zaken naar eigen inzicht vormgeven. Voorwaarde om van dit fonds gebruik te kunnen maken is dat de ideeën of projecten die hiermee worden ondersteund, moeten bijdragen aan de Edese warmtetransitie: verbetering van het bestaande warmtenet, uitbreidingsideeën, toekomstplannen zoals nieuwe energiebronnen en voorstellen voor duurzame leefbaarheid van de gemeente Ede. Het kunnen eigen ideeën van de Warmteraad zijn, maar het is uiteraard ook mogelijk om hiervoor Edenaren te betrekken met projecten, waarbij de Warmteraad uit de inzendingen kan selecteren. Het voorstel voor de bestemming van de inzet van gelden uit het fonds moet ter accordering aan de directie van het Warmtebedrijf Ede worden voorgelegd. Het toetsingscriterium daarbij is of het idee bijdraagt aan het versnellen van de energietransitie en bijdraagt aan haalbare betaalbare oplossingen.

Warmteraad, organisatie en ondersteuning
– Bij de functie van lid van de Warmteraad is nadrukkelijk geen sprake van een arbeidsovereenkomst, het betreft een vrijwilligers functie.
– Leden van de Warmteraad ontvangen voor hun lidmaatschap een kleine vergoeding voor de onkosten van € 50,- per jaar.
– De Warmteraad bestaat uit 6 tot 10 particuliere klanten, t.w. huurders of woningeigenaren. Bij de werving en selectie wordt ernaar gestreefd om de verschillende wijken vertegenwoordigd te zien. Mochten er bij de werving meer belangstellenden zijn dan er leden kunnen worden geplaatst, moet er een selectie plaatsvinden. Daarvoor vragen we de in de basis aan de belangstellenden zelf om een keuze te maken, waarbij de vertegenwoordiging van de Edese wijken een belangrijk selectiecriterium is.
– Externe deskundigen kunnen op voordracht van de leden en met instemming van de voorzitter en Warmtebedrijf Ede uitgenodigd worden (een deel van) de vergadering bij te wonen.
– Onder de leden zijn ook maximaal 2 leden toegestaan die in wijken wonen die nog niet voor aansluiting op het warmtenet zijn ontsloten. Door deze prospects een plaats te bieden in de Warmteraad horen we wat er leeft in de wijken als het gaat om de keuzes die worden gemaakt in de energietransitie.
– Een lidmaatschap van de Warmteraad betreft een natuurlijke persoon, die op persoonlijke titel deelneemt.
– Leden van de Warmteraad worden benoemd voor een periode van maximaal twee jaar met een mogelijke verlening van één termijn tot twee jaar. De Warmteraad bepaalt zelf hoe roulatie vorm krijgt.

Voorzitter
Bijeenkomsten van de Warmteraad worden voorgezeten door een functionaris die daarvoor is benoemd door de directie van het Warmtebedrijf. De voorzitter heeft als doel de vergaderingen te leiden, informatie te verstrekken, discussies te leiden zodat alle input van de leden van de Warmteraad doorklinkt. Als er in een Warmteraad een stemming plaatsvindt, onthoudt de voorzitter van stemming. Voor de organisatie van de bijeenkomsten, wordt de voorzitter ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Elke oneven jaar brengt de Warmteraad advies uit over het functioneren van de voorzitter. Bij een positief advies wordt de rol van de voorzitter gecontinueerd. Bij een negatief advies wordt geëvalueerd welke vervolgstap het meest wenselijk is.

Ambtelijk secretaris
Ten behoeve van het goed functioneren van de Warmteraad, stelt Warmtebedrijf Ede om niet een ambtelijk secretaris Warmteraad beschikbaar. Deze heeft de volgende taken:
– Opstellen van de agenda voor de Warmteraad
– Organiseren van de bijeenkomsten
– Maken van de notulen van de bijeenkomsten van de Warmteraad en publiceren van de goedgekeurde notulen via de website van Warmtebedrijf Ede
– Opstellen en realiseren jaarplannen voor de Warmteraad
– Werving van leden o.b.v. omschreven kaders
– Organogram Warmteraad beheren
– Structuur/archivering Warmteraad
– Beheren/beleggen (verbeter) initiatieven binnen warmtebedrijf
– Financieel inzicht en overzicht met hulp van Controller
– Signalerende functie m.b.t. tot verbeteragenda interne organisatie (reflectie door Warmteraad op initiatieven).

Oprichting en werving
De warmteraad is sinds april 2021 gestart. Hebt u na het lezen van bovenstaande informatie belangstelling voor deelname of wilt u een onderwerp bij de warmteraad onder de aandacht brengen, dan kunt u contact opnemen via warmteraad@warmtebedrijfede.nl

Notulen
April 2021